Blomrika vägkanter

Hösten 2017 rapporterades om stora insektsförluster i Nordtyskland. En 75-procentig minskning av flygande insekter under de senaste 30 åren hade noterats. Detta blev startskottet för Ebba Werners initiativ ”Blomrika vägkanter”, som nu går vidare i kampanjen ”Världens längsta blomsteräng”, ett fyraårigt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Postkodlotteriet med start 2022.

I det moderna produktionslandskapet finns allt mindre plats för vilda blommor, fjärilar och vildbin. En stark oro finns inte minst för att våra viktiga pollinatörer successivt förloras. Trafikverket har konstaterat att vägkanter är en viktig reträttplats. Man har därför infört begreppet ”Artrika vägkanter”, som innebär identifiering och särskild skötsel av sträckor med hög biologisk mångfald. Men detta gäller bara de egna statliga vägarna. Något motsvarande för kommunala och enskilda vägar fanns inte, trots att större delen av vårt vägnät är av sådan typ!

Under sommaren 2021 inventerades banvallsleden mellan Halmstad och Simlångsdalen översiktligt med tonvikt på rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter samt på skötselbehoven. Resultaten visar tydligt att det finns höga naturvärden utmed leden och sex rödlistade arter
noterades på totalt 54 ställen.

Texten ovan är hämtad från rapporten om denna inventering, läs gärna rapporten i sin helhet här: Banvallsleden slutrapport

 

Mer material och information:

Banvallsleden 2022 Simlångsdalen-Länsgränsen

Folder blomrika vägkanter

Affisch blomrika vägkanter

Vägkanter omvandlas till blomrika korridorer

Årets Pollinatör Ebba Werner får vägkanterna att blomma